close

contact us

address

Index Hospitality Systems
Parklaan 13
5061 JV Oisterwijk - NL

Contact

Tel: +31 (0)73 - 6579051
Fax: +31 (0)73 - 6562260
E-mail: info@indexsystems.nl

helpdesk

Tel: +31 (0)73 - 6579051
E-mail: support@indexsystems.nl

24/7 emergency

Do you experience an issue which has to be resolved right now?

call: +31 (0)6 211 480 33

Disclaimer

Share this page

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:


de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
de uitgever: Index Systems;
gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.


2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpaginaregelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg enaandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarindeze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzienvan de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel ofanderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruikbedoeld.

5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt teworden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdtmet het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpaginate kunnen raadplegen.

6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hemgewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zondervoorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor degevolgen van verandering of beëindiging.

7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voorkenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppelinghoudt geen bekrachtiging van die bestanden in.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhouddaarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t.privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woordopleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit dewebpagina verzendt.

9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming teontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die opde webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daaropkan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers,licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimerbeschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijkemaatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voorrechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld tengevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreukop welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

© Index Hospitality System